Servicii Consultanta

Merlin Business Consulting vă pune la dispoziție o gamă variată de servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene pentru diverse domenii de activitate. Suntem cunoscuți pentru experiență, profesionalism, dar și pentru rezultatele obținute de-a lungul timpului. Construim parteneriate durabile cu partenerii noștri, fiindu-le alături în toate fazele accesării de fonduri europene nerambursabile.

+13

Ani
experienta

+200

Proiecte
implementate

+30

Finantari
Instituții

Consultanță fonduri europene

IDENTIFICAREA LINIEI DE FINANȚARE ȘI VERIFICARE ELIGIBILITATE – SERVICIU GRATUIT

Identificăm toate oportunitățile și sursele de finanțare oferite de Uniunea Europeană și Guvernul României, iar echipa noastră colectează și interpretează informația, apoi comunicăm clientului. De asemenea, oferim sugestii de optimizare pentru a îndeplini condițiile de eligibilitate. Identificarea liniei și verificarea eligibilității sunt factori esențiali în a identifica dacă proiectul dumneavoastră este unul de succes.

CALCUL PUNCTAJ – SERVICIU GRATUIT

Următorul pas îl reprezintă criteriile de selecție. În urma acestor criterii se calculează un punctaj.

ELABORARE ȘI DEPUNERE PROIECT

Pentru elaborarea documentației și scrierea proiectului trebuie avute în vedere unele criterii și reguli care sunt specifice fiecarui program de finanțare. Noi vă ajutăm în elaborarea corectă și completă a documentației, specific programului de finanțare accesat de către dumneavoastră. Aici sunt incluse: cererea de finanțare, planul de afaceri, analiza cost/beneficiu, analiza financiară, analiza bugetului de venituri și cheltuieli, întocmirea anexelor specifice, studii de piață, studii de fezabilitate, memorii justificative. După elaborarea documentației se depune proiectul în funcție de cerințete dumneavoastră.

ASISTENȚĂ PE DURATA VERIFICĂRII PROIECTULUI

În această etapă vă oferim suport în situația în care există eventuale clarificări solicitate de finanțator.

ASISTENȚĂ PE DURATA VERIFICĂRII PROIECTULUI

Oferim asistență și îndrumare la semnarea contractului atunci când clienții noștri ne solicită acest lucru.

Consultanță implementare proiect

ASISTENȚĂ LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Oferim asistență și îndrumare la semnarea contractului atunci când clienții noștri ne contactează în această etapă.

ORGANIZARE PROCEDURI ACHIZIȚII, CAIETE DE SARCINI

Beneficiarul fondurilor europene nerambursabile trebuie să își procure bunurile, serviciile și lucrările necesare doar prin intermediul unor proceduri de achiziții. Ușurăm munca beneficiarului și ne ocupăm noi de organizarea procedurii de achiziție, iar caietul de sarcini face parte integrantă din documentație și conține specificații tehnice.

REALIZARE ACHIZIȚII

Ne ocupăm de realizarea achizițiilor prin întocmirea notei de determinare a valorii contractului, elaborarea specificațiilor tehnice pe baza informațiilor primite de la beneficiar, publicarea anunțului, audit pe partea de respectare a condițiilor din partea furnizorilor/prestatorilor, note justificative de atribuire și informare pentru ofertanți.

REALIZARE CERERI DE PREFINANTARE/RAMBURSARE / PLATĂ

Ne vom ocupa de elaborarea cererilor de prefinanțare, a cererilor de rambursare sau plată în conformitate cu cerințele finanțatorului. Aceste cereri vor respecta cu strictețe prevederile legale și instrucțiunile de prefinanțare, rambursare, plată a cheltuielilor conform contractului de finanțare.

REALIZARE RAPOARTE TEHNICE/DE PROGRES

Vom elabora rapoartele tehnice/de progres în conformitate cu cerințele finanțatorului. Aceste rapoarte vor respecta cu strictețe formatele tip impuse de Autoritatea de Management.

MENȚINEREA LEGĂTURII CU OFIȚERUL DE PROIECT

Elaborăm documente la solicitarea ofițerului de proiect sau a clientului (comunicări, notificări, acte adiționale, etc). Refacem și adaptăm documentele în conformitate cu cerințele primite din partea Autorității de Monitorizare.

Consultanță achiziții pentru autorități publice și entități private

Venim în sprijinul dumneavoastră cu o gamă de servicii care să consolideze bunele practici în domeniul achizițiilor publice. Oferim asistență de specialitate în vederea demarării și derulării procedurilor de achiziție publică în temeiul legii actualizate și a celorlalte norme legale.

Vă oferim suport în:
- Elaborarea strategiei de contractare aferentă procedurii de atribuire/documentației de atribuire/încărcarea în SEAP a documentelor de atribuire;
- Asistență și elaborarea răspunsurilor la clarificările primite (dacă este cazul);
- Transmiterea prin SEAP spre validare de către A.N.A.P a documentaților de atribuire/anunțurilor de participare/simplificare;
- Transmiterea în SEAP a declarației privind participanții la procedură;
- Elaborarea procesului verbal de deschidere și asistență privind elaborarea înscrisurilor comisiei de evaluare privind evaluarea de oferte;
- Elaborarea solicitărilor de clarificări către ofertanți (dacă este cazul);
- Elaborarea raportului procedurii de atribuire;
- Întocmirea comunicărilor către ofertanți a rezultatului procedurii de atribuire;
- Elaborarea punctelor de vedere pentru soluționarea contestațiilor formulate de ofertanți;
- Întocmirea raportului procedurii/Întocmirea comunicărilor către ofertanți/Întocmirea dosarului achiziției publice/
- Întocmirea răspunsului la notificări/Contestații;
- Completare/actualizare formular integritate;
- Publicarea anunțului de atribuire în SEAP.

Elaborarea de strategii și implementare

Strategia de dezvoltare definește o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația publică împreună cu principalii actori și le asumă într-un orizont de timp. Procesul de elaborare al strategiei este complex și implică utilizarea unei game largi de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificarii nevoilor de dezvoltare si, ulterior, selectării domeniilor prioritare și tipurilor de intervenții pentru perioada vizată de aceasta.

Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter programatic, ce va fi supus unui proces de ajustare în intervalul de timp acoperit. Strategia va permite focalizarea și ajustarea continuă a eforturilor administrației publice, orientate către satisfacerea nevoilor cetățenilor, către creșterea calității vieții acestora, bazate pe promovarea identității locale.
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o acțiune decisivă cu scopul de a susține procesul de dezvoltare locală, astfel că, o strategie de dezvoltare locală are ca scop stabilirea priorităților pe termen mediu și lung spre care se orientează efortul de dezvoltare în viitor, astfel încât acesta să reușească să susțină nevoile de investiții în următorii ani și procesarea de finanțări pentru implementarea de proiecte de dezvoltare.
Strategia de dezvoltare locală trebuie să conțină la bază caracteristicile localității, analiză asupra domeniului de interes (turism, cultură, investiții, populație, infrastructură, sănătate, analiza socio-economică, analiza structurii pieței forței de muncă). Această analiză are ca scop identificarea punctelor tari și slabe ale comunității și mediului ei. Se urmărește minimizarea punctelor slabe prin exploatarea avantajelor locale. De asemenea, se realizează o analiză amănunțită a oportunităților viitoare, precum atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabile, etc.
Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală - În cadrul Merlin Business Consulting avem o echipă specializată în elaborarea de strategii. Astfel că, echipa Merlin va colabora cu reprezentanții autorităților locale pentru a identifica situația din teren și nevoile pe termen scurt, mediu și lung. De asemenea, vom colabora cu membrii consiliului local pentru revizuirea formelor intermediare.

Studii de fezabilitate

Proiectele care prevăd activități legate de construcții, trebuie însoțite de un studiu de fezabilitate pentru a primi finanțare. Acest studiu de fezabilitate este o documentație tehnico-economică ce cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai unei investiții în infrastructură.
Pentru realizarea unui studiu de fezabilitate există părți scrise și părți grafice.
Părțile scrise sunt reprezentate de:
- Date generale despre investiție;
- Date tehnice despre investiție;
- Durata de realizare a investiției și etape principale;
- Costul estimativ al investiției;
- Analiza economico-financiară;
- Finanțarea investiției;
- Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției;
- Avize și acorduri emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, necesare realizării construcției în cauză.
- Părțile grafice sunt reprezentate de:
- Planuri de amplasare în zonă;
- Planuri generale