Intrebari Frecvente

1. Cum se obțin fondurile?

Pentru a obține fonduri neramburabile există o serie de pași pe care trebuie să îi parcurgi:

Pasul 1 – Beneficiarii eligibili completează cererea de finanțare și anexele solicitate de Autoritatea de Management.
Pasul 2 – Cererea de finanțare este transmisă Organismului Intermediar/Autorității de Management;
Pasul 3 – Se verifică conformitatea administrativă a cererii de finanțare, în conformitate cu procedurile interne ale fiecărui AM;
Pasul 4 – După verificarea conformității administrative urmează verificarea eligibilității proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Cadru de Implementare și trebuie aprobate de către Comitetul de Monitorizare;
Pasul 5 – Evaluarea tehnică si financiară a proiectului;
Pasul 6 – Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare;
Pasul 7 – Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare;
Pasul 8 – Aprobarea proiectului tehnic (dacă este cazul) și a dosarelor de achiziții;
Pasul 9 – Aprobarea cererilor de plată/prefinanțare/rambursare;
Pasul 10 – Încasarea ajutorului nerambursabil.

2. Ce sunt fondurile europene și de câte tipuri sunt acestea?

Nominated Proof of Stake (NPoS)

Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte. Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național. Fondurile ESI cuprind:
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
- Fondul Social European (FSE);
- Fondul de Coeziune (FC);
- Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
- Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).
- Complementar, dezvoltarea agriculturii se finanțează și prin plățile directe suportate din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA). Ajutoarele pentru categoriile de persoane defavorizate sunt asigurate din Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD).

3. Cum este proiectul eligibil?

- Este dezvoltat și implementat pe teritoriul României;
- Se regăsește pe lista operațiunilor eligibile prezentate în Programul Cadru de - Implementare, pentru fiecare domeniu major de intervenție;
- Se adresează unei zone sau unui grup țintă, așa cum este prezentat în Program - Cadru de Implementare sau în Ghidul Solicitantului;
- Durata și valoarea finanțării solicitate se încadrează în limitele stabilite în „Cererea de finanțare”;
- Respectă politicile și normele comunitare și naționale în ceea ce privește ajutorul de stat, achizițiile publice, respectiv egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă.

4. Cu ce mă poate ajuta un consultant?

- Consultantul îți va evalua ideea de afacere în mod obiectiv, prin prisma șanselor;
- Îți va furniza toate informațiile referitoare la finanțare;
- Îți poate scrie cererea de finanțare și toate documentele de care ai nevoie pentru a aplica;
- Te poate consilia pe întreg parcursul implementării proiectului și, ulterior, în perioada de monitorizare.

5. Ce este o axă prioritară?

Axa prioritară este o componentă structurală a unui program operațional, care poate la rândul ei conține una sau mai multe operațiuni/acțiuni, ce urmăresc atingerea unor obiective specifice aferente programului operațional respectiv.

6. Ce este o axă prioritară?

Apelul este o linie de finanțare deschisă, în cadrul căreia pot fi depuse proiecte în vederea obținerii finanțării europene, cu tipuri de beneficiari, alocare și durată clar identificate, și care corespunde unei priorități de investiții stabilite la nivelul programului operațional. Din punct de vedere al duratei, apelurile de propuneri de proiecte se clasifică în:
- Apeluri cu termen limită de depunere = invitație publică adresată de către AM unei categorii clar definite de solicitanți în vederea transmiterii cererilor de finanțare în cadrul uneia sau mai multor priorități de investiții din cadrul PO, până la un termen limită anunțat.
- Apeluri cu depunere continuă = invitație publică adresată de către AM unei categorii clar definite de solicitanți în vederea transmiterii cererilor de finanțare în cadrul uneia sau mai multor priorități de investiții din cadrul PO, prin depunere continuă, până la epuizarea bugetului alocat.

7. Ce este un ghid?

Prin ghid se înțelege un îndrumar care cuprinde informații generale și/sau specifice pentru orientare cu privire la un domeniu specific. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene au fost întocmite, la nivel de programe operaționale, ghiduri ale solicitantului. Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari (solicitanți) și furnizează informaţii utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate. Ulterior accesării finanțării europene, dar nu numai, pot fi consultate ghidurile/manualul beneficiarului, elaborate tot la nivel de program operațional. Ghidul/manualul beneficiarului reprezintă un îndrumar al solicitanților care devin beneficiari, după etapa de contractare a proiectelor, vizând aspecte concrete privind implementarea tehnică și financiară a proiectelor finanțate din respectivul program operațional.

8. Ce este politica de coeziune?

Este una din politicile cele mai importante și cele mai complexe ale Uniunii Europene, prin obiectivul său de reducere a disparităților economice și sociale existente între diversele regiuni ale Europei, acționează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum:
- Creșterea economică și sectorul IMM
- Transporturile
- Dezvoltarea urbană
- Protecția mediului
- Ocuparea și formarea profesională
- Educația